СУДНО

ПОГРУЗКА

TOYAMA-SHINKO

(ВЫХОД С УТОЧНЕНИЕМ ПО ПОГОДЕ)

ВЫГРУЗКА

ВЛАДИВОСТОК

(С УТОЧНЕНИЕМ ПО ПОГОДЕ) 

выдача коносаментов

 

 

 СВХ

 SAFE V002 02.03 05.03    
NEKSU V005 27.02 30.02    
SAMARGA V003 25.02 28.02    
VYACHESLAV ANISIMOV v001 19.02 26.02   СВХ ЧЭМК   
DIOMID V001 17.02 21.02   СВХ ЧЭМК   
NEKSU V004 15.02 21.02   СВХ ВАТ
SAMARGA V002 12.02 15.02  19.02   СВХ ЧЭМК  
 SAFE V001 05.02 10.02  12,02  СВХ ЧЭМК 
NEKSU V003 03.02 09.02  12,02 СВХ ВАТ
FESCO PIONER V001 01.01 03.02  04.02  СВХ ЧЭМК
NEKSU V002 25.01 28.01 30.01   СВХ АВТОИМПОРТ
NEKSU V001 15.01.2020 22.01.2020 23.01   
SIDIMI V001 14.01.2020 17.01.2020 20.01